Quan hệ đầu tư Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh
Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính
BÁO CÁO HỢP NHẤT KIỂM TOÁN/SOÁT XÉT 02/01/2020 06/02/2021 01/02/2020 06/02/2021
BÁO CÁO KIỂM TOÁN SOÁT XÉT 01/02/2020 06/02/2021 06/02/2021
Công bố kết quả kinh doanh
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH 01/02/2020 06/02/2021
TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH 01/02/2020
Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính
BÁO CÁO HỢP NHẤT KIỂM TOÁN/SOÁT XÉT 01/02/2020 01/02/2020 08/02/2020
BÁO CÁO KIỂM TOÁN SOÁT XÉT 06/02/2021 06/02/2021
Công bố kết quả kinh doanh
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH 02/01/2020

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái