Cung cấp giải pháp toàn diện về KSNK cho tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, bao gồm hóa chất khử khuẩn,

vật tư tiêu hao, thiết bị khử khuẩn, tiệt khuẩn và các giải pháp kết hợp toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái