Join with Us

Annual Events

February 1, 2021

Các sự kiện thường niên của tập đoàn đã được tổ chức (ngày y tế, ngày môi trường,…)

Our Business

Our Business