Cơ hội nghề nghiệp Các vị trí tuyển dụng
23 việc làm phù hợp

Kế toán viên

Chuyên viên VMED Group

Kế toán công nợ phải thu:

– Xuất hóa đơn VAT: chính xác thông tin trên hóa đơn (tên hàng, số lượng, giá trị theo đúng yêu cầu của từng khách hàng) phù hợp với từng khách hàng. Hạch toán doanh thu, giá vốn tương ứng.
– Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.
– Lập báo cáo hàng bán theo yêu cầu hàng kỳ
– Lập bảng kê bán ra gửi KT thuế để kê khai thuế hàng kỳ sau khi đã đối chiếu với các tài khoản liên quan đến doanh thu, hàng trả lại, hàng tặng và thuế GTGT bán ra trên sổ sách.
– Chịu trách nhiệm về diễn biến của các Tài khoản:
TK 131 333 511 521 632

Kế toán ngân hàng:

– Xem xét toàn bộ tài liệu liên quan đến thanh toán, chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định và theo các điều khoản trong các hợp đồng. Theo dõi diễn biến các khoản nợ nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề thanh toán
– Làm hồ sơ bảo lãnh Ngân hàng, theo dõi tình trạng các khoản bảo lãnh, ký cược, ký quỹ
– Lập kế hoạch thanh toán quan ngân hàng hàng tuần, hàng tháng
– Chịu trách nhiệm về số liệu của các Tài khoản:
TK 112 121 128 138 515 244 635
– Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác được giao

 

Xem thêm

[HCM] CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Chuyên viên VMED Group 19/05/2022

1. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách của các Khối, Phòng ban, Bộ phận & Các công ty thành viên:

  • Xây dựng biểu mẫu và hướng dẫn công tác lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách.
  • Tổng hợp, thẩm định kế hoạch kinh doanh và ngân sách các khối, phòng ban, bộ phận, các công ty thành viên.
  • Xây dựng mô hình phân tích tài chính, phân tích tình huống và phân tích các thông tin khác phục vụ việc đánh giá chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
  • Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách các khối, phòng ban, bộ phận, các công ty thành viên.

2. Báo cáo quản trị:

  • Xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị và cung cấp thông tin quản trị cho các khối, phòng ban, bộ phận.
  • Lập báo cáo quản trị hàng tháng, phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả tài sản/nguồn vốn và đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh, tài sản/nguồn vốn.
  • Tổng hợp, phân tích báo cáo công nợ phải thu của các khối kinh doanh.

3. Kê khai giá: Tính toán số liệu kê khai giá và kiểm soát việc kê khai giá của các Khối kinh doanh đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền:

  • Xây dựng kế hoạch tài chính các công ty thành viên.
  • Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả chi phí vốn của Tập đoàn.

5. Công việc khác: theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Quản lý trực tiếp.

Xem thêm

Trưởng phòng Kinh doanh – NH Kiểm soát nhiễm khuẩn Tiêu hao

Trưởng phòng VMED Group 12/04/2022

– Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số khu vực phía bắc
– Kiểm soát hiệu quả chi phí theo ngân sách được duyệt, không vượt ngân sách
– Chịu trách nhiệm đôn đốc viêc thu hồi công nợ theo mục tiêu được giao
– Lập dự trù và quản lý hàng tồn kho hợp lý theo mục tiêu

– Cùng với giám đốc ngành hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển ngành hàng theo định hướng
của công ty
– Phối hợp với GĐNH & PM xây dựng và phân công triển khai kế hoạch marketing của ngành hàng cụ
thể trên từng địa bàn theo kế hoạch
– Xấy dựng và phát triển mối quan hệ mật thiết với KOLs
– Hỗ trợ Product sales mở rộng địa bàn, lập kế hoạch cụ thể với nhóm khách hàng mục tiêu của năm

– Thực hiện báo cáo, kế hoạch làm việc định kỳ theo tháng, quý, năm với giám đốc ngành hàng theo yêu
cầu
– Phối kết hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan

 

Xem thêm

Kế toán tổng hợp

Chuyên viên VMED Group 07/04/2022

– Kiểm tra hạch toán, tổng hợp số liệu để Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính, kiểm toán, quyết toán
– Kiểm tra, tập hợp các khoản thanh toán (thuế, phải thu, công nợ, nội bộ…) lập kế hoạch thanh toán trình Kế toán trưởng, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi
– Kiểm tra, đối chiếu: số liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ, sự hợp lý giữa các báo cáo số dư cuối kỳ và các báo cáo chi tiết
– Tổng hợp, báo cáo tình hình hạn mức ở các ngân hàng
– Hạch toán, tổng hợp, báo cáo doanh thu, chi phí
– Kiểm tra các bảng tính tiền trong các Hợp đồng kinh tế, …
– Kiểm tra tình trạng công nợ với các nhà cung cấp, khách hàng
– Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác được giao

Xem thêm

Trưởng nhóm Kinh doanh – Ngành hàng xét nghiệm

Quản lý 31/03/2022

– Quản lý và phân công công việc, địa bàn quản lý cho các chuyên viên kinh doanh trong team
– Xây dựng kế hoạch, phân tích, lập dự báo, kế hoạch bán hàng, dự báo nhu cầu vùng bán, tiếp nhận chỉ tiêu doanh số cho vùng theo từng ngành hàng được phân công
– Phân tích dữ liệu khách hàng tại vùng bán (quy mô, nhu cầu, tiềm năng…);
– Làm việc trực tiếp với Quản lý sản phẩm và Giám đốc Ngành hàng (IVDs), tiếp nhận target doanh thu cho từng ngành hàng tại vùng bán;
– Cùng Quản lý ngành hàng xây dựng dự toán mua hàng định kỳ dựa trên dữ liệu phân tích khách hàng tại vùng bán và tồn kho an toàn
– Quản lý việc tiếp nhận yêu cầu, đặt hàng và lập kế hoạch phân bổ cho các nhân viên bán hàng theo chỉ tiêu doanh số;
– Xây dựng chỉ tiêu doanh số ngành hàng cho từng nhân viên bán hàng theo kế hoạch bán hàng được lập;
– Giám sát việc thực hiện kế hoạch bán hàng và đưa ra sự điều chỉnh, hỗ trợ nếu cần thiết;
– Trực tiếp tham gia các dự án lớn;
– Xây dựng quan hệ tốt với các KOL, khách hàng lớn trong vùng bán quản lý

– Đề xuất, tham mưu đến Giám đốc kinh doanh vùng/Giám đốc ngành hàng những kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu thu công nợ của Công ty đã đề ra

– Hệ thống kế hoạch và báo cáo hoạt động của vùng bán được giao quản lý;
– Lập ngân sách và quản lý ngân sách hoạt động bán hàng tại vùng bán;

Xem thêm

[HCM] Kỹ Thuật Viên Phòng Mổ (Khớp & Cột Sống)

nhân viên VMED Group 24/01/2022

1. Thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phòng mổ: 70%

– Nắm vững đặc tính các sản phẩm mà Ngành hàng đang kinh doanh.

– Nắm vững kỹ thuật liên quan tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Quy trình vô trùng vô khuẩn trong phòng mổ, các tăng thì phẫu thuật, hoàn thiện các chứng từ của ca mổ.

2. Quản lý hàng hóa, dụng cụ: 20%

– Bảo quản hàng hóa và dụng cụ khi đưa vào bệnh viện: đảm bảo hàng hóa và dụng cụ không bị thất thoát hoặc gãy hỏng.

3. Công việc khác:10%

– Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở địa bàn được phân công.

– Nắm được thông tin của đối thủ cạnh tranh ở địa bàn được phân công.

– Hỗ trợ các hoạt động marketing tại các địa bàn (nếu có).

– Lập và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu Cán bộ quản lý

– Tham gia các khoá đào tạo do hãng và công ty tổ chức.

Xem thêm

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Trưởng phòng VMED Group 17/03/2022

– Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính – Nhân sự.

– Thực hiện các hoạt động liên đến tuyển dụng, quản lý nhân sự và các chế độ chính sách liên quan đến Người lao động.

– Quản lý, lập kế hoạch, tiến hành và giám sát công tác Hành chính (Hành chính, VPP, quản lý tài sản, …).

– Tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty, công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, PCCC, vệ sinh môi trường làm việc và khắc phục sửa chữa các sự cố.

– Tham gia tổ chức xây dựng, thiết lập các nội quy quy định, quy trình kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản…và phổ biến, hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện.

– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

Xem thêm

Trưởng phòng Kỹ thuật miền Nam

Trưởng phòng VMED Group 05/03/2022

Quản lý điều phối công việc phòng Kỹ thuật

– Lên kế hoạch và phân công Kỹ sư thực hiện các công việc lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật
– Giám sát đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng
– Theo dõi, lên lịch bảo trì thiết bị trong bảo hành và thiết bị ký hợp đồng bảo trì đúng thời hạn
– Trực tiếp tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp phức tạp và tình huống Khách hàng không hài lòng
– Thực hiện các công việc khác được giao theo kế hoạch của Công ty

Xây dựng quy trình, KPI, kế hoạch đào tạo

– Xây dựng, cải tiến, theo dõi thực hiện quy trình, KPI để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ
– Lên kế hoạch/thực hiện đào tạo kiến thức chuyên môn, tinh thần thái độ làm việc, kỹ năng xử lý công việc cho Kỹ sư

Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng, Hãng và các Phòng ban liên quan

– Tích cực xây dựng mối quan hệ với Khách hàng để lắng nghe, thấu hiểu các yêu cầu của Khách hàng, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng
– Phối hợp với phòng ban liên quan để tư vấn, giải đáp, cung cấp thông tin (thông tin kỹ thuật, điều khoản dịch vụ, báo giá bảo hành bảo trì, …) , nâng cao sự hài lòng của Khách hàng
– Phối hợp với Hãng trong việc theo dõi tiến độ gửi hàng bảo hành và trao đổi các vấn đề kỹ thuật liên quan

Xây dựng báo cáo và quản lý hệ thống dữ liệu

– Xây dựng các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động, chất lượng dịch vụ, hiệu suất công việc, chi phí, doanh thu của phòng kỹ thuật
– Xây dựng các báo cáo thống kê liên quan đến Khách hàng và Hãng sản xuất
– Xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học, đầy đủ, truy xuất nhanh chóng

Xem thêm
1 2 3

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái