Chúng tôi là ai ? Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

‘’Tạo dựng một Tập đoàn cung cấp giải pháp và dịch vụ y tế đứng đầu Việt Nam với
các sản phẩm, hệ thống có chất lượng vượt trội và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới’’

Sứ mệnh

Tại VMED Group, chúng tôi cam kết
"Vì một cộng đồng khỏe mạnh và
hạnh phúc hơn’’

Giá trị cốt lõi

Đam mê

Đổi mới

Chính trực

Kỷ luật

Chú trọng kết quả

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái