Cơ hội nghề nghiệp

Sự kiện thường niên

February 1, 2021

Các sự kiện thường niên của tập đoàn đã được tổ chức (ngày y tế, ngày môi trường,…)

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái