Kỹ Sư Triển Khai Phần Mềm

Chuyên viên ứng dụng lâm sàng

Chuyên viên phát triển phần mềm (Backend)

Nhân viên phát triển phần mềm (Web)

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM (PACS)

Nhân viên triển khai phần mềm

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng (Phần mềm)

Trưởng phòng kinh doanh (Phần mềm)

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái