Marketing Account

Quản Lý Kinh Doanh (Phần Mềm Y Tế)

Kỹ Sư Triển Khai Phần Mềm

Chuyên viên ứng dụng lâm sàng

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM (PACS)

Chuyên viên Hạ tầng (Phần mềm)

Nhân viên triển khai phần mềm

Chuyên viên phát triển phần mềm

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái